Neuvostomaan lapset

NEUVOSTOMAAN-LAPSET_kannet-1-194x300Aiheellisesti voi kysyä, kuinka paljon yksittäisen entisen neuvostomaan kansalaisen tai Virossa syntyneen venäläisnuoren pitää kantaa vastuuta tai syyllisyyttä menneistä ajoista ja Kremlin teoista? Kniivilä vastaa näihin kysymyksiin monelta kantilta, mutta itse juurikaan kantaa ottamatta. Se on kirjan suuri ansio. Ääni on haastateltavien ääni.  /…/ Juuri vastakkaiset tai ainakin ristikkäiset mielipiteet tekevät Kniivilän teksteistä antoisia.
Pentti Stranius, Savon Sanomat

Tallinnalaisista lähes puolet puhuu äidinkielenään venäjää. Latvian pääkaupungissa Riiassa venäjää puhuu kotonaan useampi kuin latviaa. Onko venäläisvähemmistö näissä maissa turvallisuusriski, Putinin ”viides kolonna”, kuten erityisasiantuntijat huolestuneena toistelevat?

Tässä kirjassa Baltian venäjänkieliset saavat puhua itse. 84-vuotias Maria kertoo siitä ihanasta toukokuun illasta muutamia viikkoja Stalinin kuoleman jälkeen, kun hän Kohtla-Järven kaivoskaupungin tansseissa tapasi tulevan miehensä. 15-vuotias Kjara Riiassa valmistautuu latviankieliseen ylioppilastutkintoon, ja narvalainen Aleksei kertoo miten kävi kun hänen panssari-Sisunsa ajoi miinaan Afganistanissa.

Kirja jatkaa kertomusta jonka aloittivat vuoden 2014 parhaaksi tietokirjaksi valitulle Putinin väkeä ja Krimin miehityksen ensimmäisenä vuosipäivänä 2015 ilmestynyt Krim on meidän.

Saatavissa Into-kustantamon nettikaupasta (myös e-kirjana) sekä esimerkiksi Adlibriksestä. E-kirja myös Elisa-kirjasta.

Kirja on ilmestynyt myös ruotsiksi ja esperantoksi.

Arvosteluja

Haastatteluja kirjasta

Крым наш

Українською Polski Svenska Esperanto

В конце сентября 2014 года я посетил Крым, чтобы взять интервью у сторонников и противников аннексии. Все они желали порядка и нормально функционирующего общества – вместо хаоса и коррупции. Однако они предпочитали разные решения.

Те, кто хотел, чтобы Крым остался частью Украины, охотно говорили о демократии и правах человека. Функционирующее правовое государство, построенное по западной модели, и общее сближение с Европой – вот было их видение пути вперёд. Но многие из них уже замолчали. Другие покинули оккупированный полуостров и переехали в Киев, чтобы иметь возможность говорить свободно, чтобы развивать то, во что они верят. Для них российская власть в Крыму – продолжение советского режима подавления, неприятное эхо прошлого.

Те же, кто хотел принадлежать России, охотно говорили о русском языке, который, согласно их мнению, ущемлялся на Украине. Подавляющее большинство из них, разумеется, надеялись, что российская аннексия приведёт к более высоким зарплатам и уровню жизни. Но с не меньшей готовностью многие говорили о старых добрых временах. Многие сторонники аннексии вспоминали Сталина как хорошего руководителя. Но Сталин, разумеется, не был столь же безупречен, как Путин, пояснил один из них.

Krym jest nasz

Українською  По-русски Svenska Esperanto

W końcu września 2014 roku objechałem Krym, chcąc zrobić wywiady ze zwolennikami i przeciwnikami aneksji. Wszyscy zgodnie życzyli sobie ładu i funkcjonującego społeczeństwa, a nie chaosu i korupcji. Popierali jednak różne rozwiązania.

Ci, którzy chcieli, aby Krym pozostał częścią Ukrainy, chętnie mówili o demokracji i prawach człowieka. Drogę naprzód stanowiły dla nich działające państwo prawa, oparte na modelu zachodnim, i zbliżenie do Europy na wszystkich polach. Wielu z nich jednak już zamilkło. Inni opuścili okupowany półwysep i wyjechali do Kijowa, by móc swobodnie się wypowiadać i wspierać sprawę, w którą wierzą. Dla nich rosyjskie rządy na Krymie są przedłużeniem ucisku z czasów radzieckich, bolesnym echem przeszłości.

Ci, którzy chcieli należeć do Rosji, chętnie mówili o języku rosyjskim, który według nich jest szykanowany na Ukrainie. Większość oczywiście miała nadzieję, że rosyjska aneksja doprowadzi do zwiększenia zarobków i podniesienia poziomu życia. Jednak przynajmniej tak samo chętnie mówili oni o starych dobrych czasach. Wielu zwolenników aneksji wspominało Stalina jako dobrego przywódcę. Stalin jednak nie był tak doskonały jak Putin – tłumaczył jeden z tych ludzi.

Kim jestem?

Moja pierwsza książka: Ludzie Putina

Drukowaną książkę sprzedają:
BookDepository, Adlibris.se, Adlibris.fi

Książkę w wersji elektronicznej sprzedają:
Smashwords, Bokon.se, Elisa Kirja

Krimeo estas nia

Svenska Polski По-русски Українською

Fine de septembro 2014 mi ĉirkaŭveturis en Krimeo por intervjui subtenantojn kaj kontraŭulojn de la anekso. Ĉiuj ili deziris ordon kaj funkciantan socion – anstataŭ kaoso kaj koruptado. Sed ili preferis malsamajn solvojn.

Tiuj, kiuj volis ke Krimeo restu parto de Ukrainio, volonte parolis pri demokratio kaj homaj rajtoj. Funkcianta leĝostato laŭ la okcidenta modelo kaj ĝenerala proksimiĝo al Eŭropo estis ilia vojo antaŭen. Sed el ili multaj jam eksilentis. Aliaj forlasis la okupitan duoninsulon kaj veturis al Kievo por povi paroli libere, por povi antaŭenigi tion, je kio ili kredas. Por ili la rusia regado de Krimeo estas daŭrigo de la sovetia subpremo, malagrabla eĥo de la pasinteco.

Tiuj, kiuj volis aparteni al Rusio, volonte parolis pri la rusa lingvo, kiu laŭ ili estas subpremata en Ukrainio. La plej multaj el ili kompreneble esperis, ke la rusia anekso kondukos al pli altaj salajroj kaj pli bona vivnivelo. Sed almenaŭ same volonte kiel pri tio, multaj parolis pri la bonaj malnovaj tempoj. Pluraj subtenantoj de la anekso menciis Stalinon kiel bonan gvidanton. Sed Stalino kompreneble ne estis same perfekta kiel Putin, klarigis unu el ili.

La presita libro aĉeteblas ĉe:
BookDepositoryUEA, Amazon, Adlibris.se, Adlibris.fi, Adlibris.no, Bücher.deRead.ru…

La bitlibro aĉeteblas ekzemple ĉe:
Smashwords, Google PlayiBooks.

Malpli bela versio de la bitlibro nun estas libere elŝutebla ĉi tie.

Ludzie Putina

Wybór z recenzji i fragmenty książki ”Ludzie Putina”, opublikowanej w 2014 roku po szwedzku, fińsku i esperancku. Tłumaczył z esperanto Wojciech Usakiewicz. Moja druga książka, ”Krym jest nasz”, została opublikowana w tych samych językach 18 marca 2015 r., w pierwszą rocznicę aneksji półwyspu. 

Kim jestem?

Druga moja książka: Krym jest nasz

Z recenzji

…od początku do końca fascynująca książka, reportaż poszerzający nasze rozumienie Rosji i Rosjan. (…) Dla dziennikarza to wspaniałe osiągnięcie, gdy udaje się wykonać zadanie, które postawił sobie Kniivilä – opisać skomplikowaną rzeczywistość, nie wydając o niej sądu. Tę pracę pozostawił czytelnikom. Dziękuję mu za to.
Ann Herblein, „Dagens Nyheter”, Szwecja

Błyskotliwy reportaż. Zwykle człowiek dowiaduje się więcej, gdy słucha tych, którzy nie dzielą z nim spojrzenia na świat, niż gdy jest odwrotnie. (…) Książka Kallego Kniivili ma jeden bardzo poważny brak: jest pierwsza. Ten sprawnie napisany i rzetelny reportaż uświadamia, jak bardzo autor mógłby się przysłużyć szwedzkiej debacie na temat Rosji, gdyby publikował nieco częściej.
Martin Aagård, „Aftonbladet”, Szwecja

Istnieje zarówno na Zachodzie, jak i w Rosji tradycja przypisywania Rosji egzotyki, wskutek czego ten kraj miałby być szczególnie trudny do zrozumienia. Można to znaleźć w skrzydlatych słowach Churchilla: „Rosja to zagadka spowita tajemnicą” i w zdaniu Tiutczewa o Rosji: „Nie sposób pojąć jej rozumem” (tł. Ryszard Łużny). W Ludziach Putina Rosja i Rosjanie stają się zrozumiali, wielu z nas postępowałoby tak samo, gdyby znalazło się w tej samej sytuacji. (…) Ludzie Putina to najlepsza szwedzka książka o Rosji od wielu lat.
David Isaksson, „Helsingborgs Dagblad”, Szwecja

W swojej nowej książce Ludzie Putina – milcząca większość w Rosji szwedzki dziennikarz Kalle Kniivilä ma w głowie dwie myśli jednocześnie. Tak, to prawda, że telewizja w Rosji pokazuje Rosjanom to, co Putin chce, żeby widzieli, i że wybory cechują się oszustwami, ale mimo to faktem jest, że Putin ma obecnie mocne poparcie większości Rosjan. Właśnie tej milczącej większości autor pozwala zabrać głos w reportażu z Rosji. (…) Prawdopodobnie jest to najważniejsza książka o Rosji opublikowana w tym roku w językach skandynawskich. Kniivili udaje się znaleźć trudną równowagę: pokazuje czym Putin i związani z nim ludzie władzy są dla zwykłych Rosjan, ale nie staje się jednocześnie apologetą Putina. W ten sposób daje nam solidne narzędzie pomagające zrozumieć współczesną Rosję jak ten olbrzymi kraj długi i szeroki.
Martin Paulsen, „Morgenbladet”, Norwegia

Książka Kniivili należy do absolutnie najlepszych w swoim gatunku. Jest dobrze napisana i daje odpowiedzi wszystkim, którzy są dostatecznie lotni i wolni od uprzedzeń, by przyjąć fakt, że świat można postrzegać na więcej sposobów niż jeden i że inny sposób widzenia świata nie stanowi o niczyich brakach moralnych czy intelektualnych.
Timo Vihavainen, „Kanava”, Finlandia